ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษ

สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยโดยการนำของนางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยในนามตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดอบรมเกษตรกรโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ในวันที่ 22 -23 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอประธานเปิดอบรมโดยนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิไชย เกษตรกร จำนวน 83 ราย

 

28 มีนาคม 61 16:54:00