ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการ ๕ ประสานเกษตรทฤษฏีใหม่ กรมปศุสัตว์

 

วันที่ 16 มีนาคม 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยร่วมเปิดอบรมเกษตรกร

โครงการ ๕ ประสานเกษตรทฤษฏีใหม่   กรมปศุสัตว์โดยนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยประธานเปิดอบรม เกษตรเข้าอบรม จำนวน 166 ราย

ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

  


       

 

28 มีนาคม 61 14:42:52