ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ปี 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) ปี 2560 แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากพายุเซินกา ในห้วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เกษตรกรประสบอุทกภัยที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ จำนวน 23,947 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย จำนวน 156,094 ไร่ เป็นเงินกว่า 174 ล้านบาท “รัฐบาลโดยการนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรี ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ตามระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ด้านพืช อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว” นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีกล่าว จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ เยี่ยมชมนิทรรศการและผลผลิตของเกษตรกร Young Smart Farmer และยุวเกษตรกรโรงเรียน นาจานซับสมบูรณ์ ที่ได้รับการฟื้นฟูหลังน้ำลดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น

28 มีนาคม 61 11:50:02