ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ว่าที่ รท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบั

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.ว่าที่ รท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ประชุมปรึกษาหารือ กอ./จนท.สนง.เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยและ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโคกโพธิ์ไชย เพื่อวางแผนการทำงานในการมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการชดเชยผู้ประสบภัยพิบัติ (น้ำท่วม) จากพายุเซินกา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้มอบในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิไชย
  เวลา 14.40 น ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ม.5 ต.โพธิ์ไชย โดยมีนายประสงค์ ประจุดทะเน ประธานศูนย์ ศพก.ให้การต้อนรับ

16 มีนาคม 61 10:51:23