ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการส่งเสริมการปลูกปอเทืองบำรุงดินและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 08.30 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบหมายให้ นางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการ

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการปลูกปอเทืองบำรุงดินและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกพืชทางเลือก สร้างแหล่งท่องเที่ยวประจำฤดูกาล ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

 

 

6 มีนาคม 61 16:24:00