ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 08.30 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย และนางสาวกฤษฎิ์ณิชา วรัตถ์ปวีร์กุล นวส.ปฏิบัติการพร้อมด้วย ทีมตำบลนาแพง kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทีมตำบลสอบถามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ความต้องการของประชาชน วิเคราะห์ปัญหาควมเดือดร้อน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป
           

27 กุมภาพันธ์ 61 16:31:07