ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

บริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดพระเจ้าใหญ่ไชยวาญ ม.๔ ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิไชย จ.ขอนแก่น

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ตำบลทุกท่าน

ออกร่วมบริการอำเภอเคลื่อนที่ โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยเป็นประธานเปิดงานและหัวหน้าส่วนราชการได้มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการและผู้ยากไร้

พร้อมจัดเวทีชุมชนครั้งที่ ๑ ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างหมู่บ้านแรกในการจัดเวทีชุมชน

ณ วัดพระเจ้าใหญ่ไชยวาญ ม.๔ ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิไชย จ.ขอนแก่น

 

27 กุมภาพันธ์ 61 14:45:00