ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการจัดเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

พร้อมเจ้าหน้าที่ตำบลทุกตำบลคณะทำงานทีมอำเภอ และตำบลร่วมรับฟัง โครงการจัดเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยเป็นประธานและ

เป็นวิทยากรโครงการฯ ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย

26 กุมภาพันธ์ 61 11:05:06