ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรและจัดทำแผนการผลิต IFPP จ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธ์ไชย 

ประธานเปิดอบรมเกษตรกรโครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แก่อาสาสมัครเกษตรและจัดทำแผนการผลิต IFPP จำนวน 20 ราย

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย ( ชั้น2)

 

26 กุมภาพันธ์ 61 10:02:25