ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบปุ๋ยชีวภาพเม็ดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนปฏิบัติราชป

  นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย  มอบปุ๋ยชีวภาพเม็ดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร            ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนปฏิบัติราชประจำปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย

8 กุมภาพันธ์ 61 15:35:01