ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุดารัตน์ ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ออกติดตามโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของนายอวยชัย อ้วยโฮม ม.2 ต.นางแพง อ.โคกโพธิ์ไชย

 

8 กุมภาพันธ์ 61 11:38:32