ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ

นางสุดารัตน์  ทองเดือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายในไตรมาสที่ 2 ประเด็นในการประชุม เช่น ศพก. / การรายงานในระบบข้อมูลด้านส่งเสริมการเกษตรและด้านอารักขาพืช / การปรับปรุงเว็บไซต์ / การส่งเสริมและพัฒนา SF และ YSF / แปลงใหญ่ / ผลการนิเทศงาน เดือนมกราคม 2561 / ระเบียบงานสารบรรณ / การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ / แผนการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร จังหวัดขอนแก่นและเรื่องอื่นๆโดยมีว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม

1 กุมภาพันธ์ 61 10:58:21