ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโคกโพธิ์ไชย (ศปก.อำเภอโคกโพธิ์ไชย) ครั้งที่ 1/2

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2564 นางสุภาวดี  ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโคกโพธิ์ไชย (ศปก.อำเภอโคกโพธิ์ไชย) ครั้งที่ 1/2565     

ณ ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย 2 ชั้น 2 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

12 มกราคม 65 10:19:28