ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลให้กับเกษตรกรผู้ที่ขึ้นทะเบียนในปีการผลิต 2564/65

วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2564 นางสาวพรประภา โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสุนารี สินประมวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ลงพื้นที่วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลให้กับเกษตรกรผู้ที่ขึ้นทะเบียนในปีการผลิต 2564/65     

ณ บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

12 มกราคม 65 10:17:40