ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบกระเช้าเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2565

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย มอบกระเช้าพร้อมรับพรจาก นายสมชาย กันหาเล่ห์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

รักษาราชการแทน นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2565  ณ ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

 

12 มกราคม 65 10:09:11