ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราช

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2564   นางสุภาวดี  ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย  ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

1 ธันวาคม 64 16:33:16