ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   นางสาวพรประภา  โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเชิงรุก ( Agri – Map) ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

24 พฤศจิกายน 64 10:47:09