ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจง โครงการของกลุ่มยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   นางสาวพรประภา  โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

และนางสาวนภารัตน์  เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจง

โครงการของกลุ่มยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ได้แก่

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระบบส่งเสริมการเกษตร

 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

24 พฤศจิกายน 64 10:25:52