ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ (ค.ช.ภ.อ.) กรณีฉุกเฉิน

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 น. นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ (ค.ช.ภ.อ.)

กรณีฉุกเฉิน ซึ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ทั้งหมด 4 ตำบล

และได้รับพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติดังกล่าว ตามระเบียบ ข้อกฎหมายต่อไป

โดยมี นายสมชาย กันหาเล่ห์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย ชั้น 2 จังหวัดขอนแก่น

24 พฤศจิกายน 64 10:17:48