ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

วันที่  12 พฤศจิกายน 2564  นางสุภาวดี  ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป การทำผลิตภัณฑ์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ผ่านระบบทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

12 พฤศจิกายน 64 15:36:35