ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม การขึ้นทะเบียน และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564/65

วันที่  11 พฤศจิกายน 2564  นางสุภาวดี  ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย  ทุกคน ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม

การขึ้นทะเบียน และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564/65 เพื่อเข้าร่วม

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

ผ่านระบบทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

12 พฤศจิกายน 64 11:20:57