ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโคกโพธิ์ไชย (ศปก.อำเภอโคกโพธิ์ไชย) ครั้งที่ 11/2564

วันที่  9 พฤศจิกายน 2564  นางสุภาวดี  ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอโคกโพธิ์ไชย (ศปก.อำเภอโคกโพธิ์ไชย) ครั้งที่ 11/2564

ณ ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย ชั้น 2  อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

10 พฤศจิกายน 64 14:20:11