ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 1/2565)

วันที่  5 พฤศจิกายน 2564  นางสุภาวดี  ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 (ครั้งที่ 1/2565) 

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีบุญวัฒน์ สุริยะวงษ์ เกษตรจังหวัดขอนแก่น     

 เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติตามงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

9 พฤศจิกายน 64 10:56:40