ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2564

วันที่ 23 ต.ค. ตุลาคม 2564  นายจำรัส  แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 และนายดบัสวิน  เวียงนนท์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมพิธี   "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงออกถึงซึ่งความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

25 ตุลาคม 64 16:39:29