ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับคามเสียหายจากพายุ เตี้ยนหมู่

วันที่ 20 ต.ค. 2564 นายดบัสวิน  เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับคามเสียหายจากพายุ เตี้ยนหมู่

ณ  ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

25 ตุลาคม 64 16:29:49