ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ส่งมอบก้อนเชื้อเห็ดให้แก่กลุ่มเกษตรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐก

วันที่ 19 ต.ค. 2564 นางสุภาวดี  ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

และนางสาวพรประภา  โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ส่งมอบก้อนเชื้อเห็ดให้แก่กลุ่มเกษตรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

25 ตุลาคม 64 16:00:07