ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการปันรัก ปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม

วันที่ 14 ต.ค. 2564 นายจำรัส แพนพา นวส.ชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

มอบหมายให้นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ ธกส.สาขาโคกโพธิ์ไชย

โครงการปันรัก ปันน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม ณ วัดทุ่งสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านนายาว ต.บ้านโคก

14 ตุลาคม 64 13:07:59