ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบวัสดุโครงการพัฒนาสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น

วันที่  14 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์  ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

พร้อมด้วย นายดบัสวิน  เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

มอบวัสดุโครงการพัฒนาสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน (งบจังหวัด) 

ณ  ตำบลบ้านโคก  อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

14 กันยายน 64 14:56:28