ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกติดตามการระบาดโรคข้าวของเกษตรกร

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์  ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

พร้อมด้วยนายดบัสวิน  เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ออกติดตามการระบาดโรคข้าวของเกษตรกร

ณ แปลงเกษตรกรบ้านมูลนาค ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

10 กันยายน 64 14:40:30