ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์  ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ

 เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

7 กันยายน 64 15:30:55