ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกตรวจพื้นที่จริงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์  ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 

พร้อมด้วยนายดบัสวิน เวียงนนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ออกตรวจพื้นที่จริงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2564

ณ บ้านหนองหวาย ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

7 กันยายน 64 14:20:48