ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมอบรมผู้จัดการแปลงใหญ่ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่  4 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์  ทองเดือน เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 

พร้อมด้วย น.ส.พรประภา  โอดพิมพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และผู้จัดการแปลงใหญ่

ร่วมอบรมผู้จัดการแปลงใหญ่ ผ่านระบบ Zoom Meeting จากห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

5 กันยายน 64 10:04:42