ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจสารเคมีตกค้าง แก่สมาชิกศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน

วันที่23 มี.ค.2559 สนง.โคกโพธิ์ไชย ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอโคกโพธิไชยร่วมออกตรวจสารเคมีตกค้าง แก่สมาชิกศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านซับแดง ม.5 ต.ซับสมบูรณ์เกษตรกร 30 รายพบว่าเกษตรกรอยู่ในกลุ่มเสี่ยง 12 ราย ไม่ปลอดภัย 4 ราย ระดับปลอดภัย 14 ราย จนท.สาธารณสุขแนะนำเกษตรกรให้ทานสมุนไพรลางจืดทานติดต่อกัน 1 สัปดาห์ในการขับสารพิษทั้งรูปแบบแคปซูล และแบบใช้ใบต้มทานน้ำนำทีมโดยเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง นายลำดวน สีหานู จพง.การเกษตรชำนาญงานและนางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ

 

 

 

ข่าวโดย นางสาวศศิธร เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ

23 มีนาคม 59 15:13:41