ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบปุ๋ยน้ำชีวภาพ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร

วันที่ 10 มีนาคม 2559 นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย ให้เกียรติมอบปุ๋ยน้ำชีวภาพ จำนวน 7,428 ลิตร แก่เกษตรกรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ปี 2559 สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย 

 

 

 

ข่าวโดย นางสาวศศิธร เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ

23 มีนาคม 59 14:47:43