ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำห้วยกลอย “คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำรัส แพนพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำห้วยกลอย “คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ บริเวณสวนสาธารณะลำห้วยกลอย หมู่ที่ 2 บ้านโสกนาดี

ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

24 กุมภาพันธ์ 64 11:59:09