ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2559 (พืชผัก)

วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นำโดย นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย นางสุภาวดี ชำนิงาน นวส.ชำนาญการ ดำเนินการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปี 2559 (พืชผัก) ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านหนองชมภู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

ข่าวโดย นางสาวศศิธร เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ

23 มีนาคม 59 14:42:22