ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรจังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยม ศพก.

14 มีนาคม 2559 เวลา 11.20 น. ว่าที่ ร.ท. วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ให้การตรวจเยี่ยม และพบปะเกษตรกร ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศพก. บ้านหนองหญ้ารังกา ม. 5 ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

.

 

 

 

 

 

ข่าวโดย นางสาวศศิธร เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ

23 มีนาคม 59 11:53:07