ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม ศพก.

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ เดินทางมาตรวจราชการ และพบปะเกษตรกรผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจาดปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของนายประสงค์ ประจุดทะเน เกษตรกร หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย โดยมี นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันทุกตำบล ผู้แทนทหารในพื้นที่ฯ และผู้ใหญ่บ้านของตำบลโพธิ์ไชย ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

 

 

 

 

 

ข่าวโดย นางสาวศศิธร เหล่าคนค้า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

 

23 มีนาคม 59 11:49:57