ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประจำเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่  30 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00 น.  นายวินัย  ผาบจันดา  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย  เข้าร่วมประจำเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน  2563

เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางของผู้บริหารและร่วมเวทีแลกเปลี้ยนเรียนรู้  บรูรณาการแผนการปฏิบัติงาน ชี้แจง สร้างการรับรู้และเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการตาม งปม. 2564 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น   อำเภอเมือง  จังวหวัดขอนแก่น

24 ธันวาคม 63 11:50:31