ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ส่งมอบสเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID รอบที่ 1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น.นายวินัย ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบสเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID รอบที่ 1 โดยมีนายสมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเป็นมอบให้แก่เกษตรกร

ณ วันประชุมกำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน สถานที่ที่หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย

24 ธันวาคม 63 11:18:53