ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.30 น. นายวินัย  ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ไชย  อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

24 ธันวาคม 63 11:11:34