ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม. 2563 ครั้งที่1/2564.

วันศุกร์ที่. 30 ตุลาคม 2563. เวลา 13.30.น.นายวินัย  ผาบจันดา. เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม. 2563 ครั้งที่1/2564.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น. อำเภอเมือง. จังหวัดขอนแก่น.

 

24 ธันวาคม 63 11:04:56