ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

วันที่ 7 มีนาคม 2559  นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร ตามโครงการอบรมเพื่อเพิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัยหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ของนายประสงค์ ประจุดทะเน หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

ข่าวโดย นางสาวศศิธร เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ

23 มีนาคม 59 11:38:56