ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพร

วันพุธที่  21  ตุลาคม  2563  เวลา 07.30 น. นายวินัย  ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

ณ วัดทุ่งสว่าง บ้านโนนกระยอม หมู่3  ตำบลบลโพธิ์ไชย  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น

27 ตุลาคม 63 12:14:37