ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมทอดถวายกฐินอำเภอโคกโพธิ์ไชย

วันที่ 16 ตุลาคม. 2563 เวลา 09.00 น. นายวินัย  ผาบจันดา  เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย 

ร่วมทอดถวายกฐินอำเภอโคกโพธิ์ไชย. ณ วัดชัยมงคล บ้านหนองแก หมู่ 8  ตำบลนาแพง. อำเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น. 

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์  สุดคล้าย.  นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในงานบุญกฐินประจำปี 2563.

27 ตุลาคม 63 11:45:19