ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในลำน้ำชีเอ่อล้น

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นาวสุภาวดี  ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ได้ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในลำน้ำชีเอ่อล้น

บริเวณบ้านนายาว ม.4  ตำบลบ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

27 ตุลาคม 63 11:31:43