ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโคกโพธิ์ไชย ประจำเดือน มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย ชั้น 2 

 

 

 

 

ข่าวโดย นางสาวศศิธร เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ

 

1 มีนาคม 59 11:32:10