ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีเปิด และมอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น.  นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรมจัดตั้งและให้ความรู้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ณ กศน. อำเภอโคกโพธิ์ไชย ซึ่งจัดโดย กกต.จังหวัดขอนแก่น และ กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย โดยมี นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอโคกโพธิ์ไชย ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวด้วย

 

 

 

 

 

ข่าวโดย นางสาวศศิธร เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

1 มีนาคม 59 11:32:38