ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี 2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายกำชัย พิริยะกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย เปิดการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี 2559 กิจกรรมประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านซำไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแกแ่น โดยมี นางสุภาวดี ชำนิงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และนายลำดวน สีหานู เจ้าพนักงานธุรการ เป็นวิทยากร

 

 

 

 

ข่าวโดย นางสาวศศิธร เหล่าคนค้า เจ้าพนักงานธุรการ

1 มีนาคม 59 10:39:01