ข้อมูลด้านการเกษตร

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ


1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

2. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง

3. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายฯ กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการฯ

4. การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย ฯ กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากไวรั

นายวินัย  ผาบจันดา เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยจากไวรัสโควิด 19

  ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโคกโพธิ์ไชย

22 พฤษภาคม 63 15:22:04